Logo Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Spółka z o.o. w Międzychodzie

ZATRUDNIMY NA STANOWISKO: SPECJALISTA W ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA I ZIELENI

Ocena 0/5

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji usług z zakresu gospodarki komunalnej. Spółka zarządza: stacjami uzdatniania wody i siecią wodociągową, oczyszczalnią ścieków i systemami zbiorczych sieci kanalizacyjnych, gminnymi budynkami usługowo-mieszkalnymi oraz budynkami mieszkalnymi i cmentarzem komunalnym. Ponadto Spółka zajmuje się: realizacją usług związanych ze zbiórką i utylizacją odpadów, utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni, oczyszczaniem placów i ulic, zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych oraz wieloma innymi usługami o zróżnicowanym charakterze.  

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Specjalista w Zakładzie Oczyszczania i Zieleni

1.      Miejsce pracy:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 24A,

64-400 Międzychód

2.      Główne obowiązki:

a)      obsługa klienta w zakresie gospodarki odpadami  - m.in. obsługa systemu BDO, sporządzanie umów w zakresie wywozu odpadów komunalnych, prowadzenie bazy klientów, kontrola prawidłowości segregowania odpadów, przyjmowanie zleceń, ustalanie harmonogramów wywozu odpadów,

b)     obsługa klienta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych - przyjmowanie zleceń, prowadzenie rejestracji zdarzeń w elektronicznym systemie „Interaktywny administrator cmentarzy”,

c)      obsługa klienta w zakresie utrzymania terenów zieleni oraz oczyszczania i porządkowania terenów przestrzeni publicznej,

d)     wystawianie faktur.

3.      Wymagania:

a)      komunikatywność,

b)     samodzielność,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)     co najmniej średnie wykształcenie,

e)     prawo jazdy kat. B,

f)       znajomość pakietu Office,

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku.

4.      Oferujemy:

a)       zatrudnienie w sprawnie działającej i systematycznie rozwijającej się firmie,

b)      możliwość rozwoju zawodowego,

c)       umowę o pracę,

d)      wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska,

e)      wsparcie ze strony doświadczonych współpracowników i przełożonych,

f)        niezbędne narzędzia pracy.

5.      Wymagane dokumenty:

a)      podpisany list motywacyjny i CV

b)     oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem (wzór do pobrania):

-       o niekaralności  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-       o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji (informacja znajduje się poniżej),

-       o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

6.      Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ww. dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „rekrutacja na stanowisko specjalista w Zakładzie Oczyszczania i Zieleni” w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00. (liczy się data wpływu do Spółki) na adres MSK AQUALIFT Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz wynagrodzenie będą ustalone indywidualnie, w zależności od wiedzy i doświadczenia kandydata.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w ogłoszeniu. W CV prosimy podać swój adres mailowy, ponieważ wszelka korespondencja odbywać się będzie drogą elektroniczną.

 

Prezes Zarządu

Wojciech Danielczak

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZY PROCESIE REKRUTACJI

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z .o. w Międzychodzie, ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: chlebowski@aqualift.co;

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawarte w formularzu rekrutacyjnym osoby ubiegającej się o zatrudnienie).

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.

3. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnych, innych niż przewidziane w kodeksie pracy” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem oraz sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

IV ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

V OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przechowywane i zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji.

VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) usunięcia swoich danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5) przenoszenia swoich danych osobowych;

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

X ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności